دشواری های واکسیناسیون در پاکستان!

ماموران بهداشت پاکستان برای حفظ جانشان درمقابل منتقدان واکسیناسیون،با همراهی نیروهای پلیس، اطفال را دربرابرفلج اطفال واکسینه میکنند.

در تلگرامبخوانید

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon