دلالی به ارزش یک میلیارد توسط تعاونی کارکنان نمایشگاه بین‌المللی

«حق انتفاع و بهره‌برداری کیوسک‌های اطلاع رسانی محوطه نمایشگاه» امسال با رقم ۲۴۰میلیون بدون تشریفات به «تعاونی کارکنان نمایشگاه» واگذار شد. سپس این تعاونی به عنوان دلال به بیش از ۱میلیارد به موسسه ملل واگذار کرد. تعاونی کارکنان نمایشگاه بین‌المللی تهران که به تازگی فعالیت‌های خود را گسترش داده چندی پیش نیز نمایشگاه اجناس ترکیه را راه‌اندازی کرده بود که به گفته برخی منابع مطلع جهت راه‌اندازی این نمایشگاه مبالغ هنگفتی به دست آورده بود. 


#تعاونیکارکناننمایشگاه #دلالیاقتصادی #اختلاس #دیدگاهنو #نمایشگاهبینالمللیتهران #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon