رفسنجانی به ناطق نوری رای داده بود


هاشمی در سال ۷۶ به ناطق نوری رای داده است


در تلگرامبخوانید

در کتاب “زندگی و زمانه هاشمی رفسنجانی” که اخیرا از آن رونمایی شد، هاشمی برای نخستین بار میگوید که در انتخابات سال ۷۶ به “ناطق نوری” رای داده است. توجه به این مطلب از آن جهت است که بسیاری تابحال میگفتند که هاشمی برای مقابله با خامنه ای در سال ۷۶ به طرفداری از خاتمی برخواسته بود و نزدیکان هاشمی مدعی بودند که خاتمی مدیون و وامدار هاشمی است.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon