سه فعال تالشی در فراخوانی خواهان تحریم انتخابات شدند

سه فعال تالشی در بیانیه‌ی خطاب به مردم ایران و تالشی‌های ایران با اشاره به رویکرد حکومت جمهوری‌اسلامی و رد اجرای رای مردم در انتخابات و همچنین با برشماری جنایات حکومت مبتنی بر نظریه ولایت مطلق فقیه خواهان تحریم انتخابات از سوی مردم شده‌اند. در این بیانیه که از سوی حسن ماسالی، رحیم همتی و حشمت توکلی منتشر شده است، انتخابات مرتبط با جمهوری اسلامی را «صحنه‌سازی‌های ریاکارانه‌ی رژیم» توصیف کرده و از هم‌وطنان ایرانی خواسته‌اند تا «زمینه مبارزه‌ای ملی و سراسری مقابل رژیم ضدمیهنی» را آماده کنند.

«مردم دردمند و آزاد اندیش سراسر ایران، همچنین هم ولایتی های مظلوم ما درتالش از ماهیت غارت گری و جنایتکارانه حکومت آخوندها اطلاع دارند. همه مردم از صحنه سازی های ریاکارانه ای که دست اندرکاران رژیم اشغال گر به آن متوسل می شوند تا مزدوران خود را بنام ” نماینده مردم” راهی مجالس فرمایشی کنند و یا به عنوان “رئیس جمهور” به قدرت برسانند، آگاهی دارند. بنابراین،بهعنوان مبارزین طرفدار آزادی، رفاه اجتماعی و رفع تبعیض در سراسر میهن مان، از همه ی مردم زجرکشیده، خصوصاً از هم ولایتی های دردمند و شجاع مان در تالش تقاضا می کنیم که درصحنه سازی های ریاکارانه ی رژیم با عنوان “انتخابات” شرکت نکرده، بلکه از هم اکنون طی گفتگوهای مداوم و روشنگرانه با یکدیگر در شهر و روستا، همدل و همگام با سایر هم وطنان پیش زمینه مبارزه ای ملی و سراسری مقابل رژیم ضدمیهنی را آماده کرده و ثابت کنید که مردم تالش با تمدن غنی سه هزار ساله خود زیر بار ظلم یاغیان و جنایتکاران و همچنین مزدوران داخلی آنان نرفته و نخواهند رفت. دکتر حسن ماسالی،مسئولبنیاد دموکراسی وحقوق بشردر خاورمیانه رحیم همتی، عضو هیئت مدیره سازمان پناهندگان(ولکام) دوسلدورف و عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان حشمت توکلی‌، فعال جنبش کارگری در آلمان

در تلگرام بخوانید

#بیانیه #انتخابات #تالش #تحریمانتخابات #مازندران #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon