سپیده قلیان از ٢٨ مهرماه در اعتصاب غذای خشک به سر می برد!

سپیده قلیان دانشجوی دامپزشکی دانشگاه دزفول که اخیرا به ١٨سال حبس محکوم شده است، از روز یکشنبه ٢٨ مهرماه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. یکی از مطالبات وی در جریان این اعتصاب، حضور هیئت منصفه ای از قوه ی قضائیه در زندان قرچک و رسیدگی به وضعیت اسفبار این زندان عنوان شده است. سپیده قلیان در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه به همراه اسماعیل بخشی و تعدادی دیگر از کارگران معترض بازداشت شد و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد که در مدت آزادی، اعتراضات تلویزیونی آنان پخش شد که با افشاگری سپیده قلیان روبرو شد که به همین دلیل وی مجدد بازداشت شد.

#اعتصابغذا #دیدگاهنو #زندانیسیاسی #دانشجو #حقوقبشردیدگاهنو #سپیدهقلیان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon