شاهزاده سعودی خواهان تغییر رژیم و برپایی پادشاهی-پارلمانی در عربستان شد

شاهزاده خالد بن فرحان آل سعود از شاهزادگان تبعیدی عربستان اعلام کرد، برای تشکیل جنبشی از مخالفان سیاسی برای تغییر رژیم ریاض و برپایی یک نظام مشروطه پادشاهی پارلمانی در سعودی دست به کار شده است. این شاهزاده سعودی ساکن آلمان قول داد تا از همه مخالفان حکومت فعالیت حمایت کرده و آنان را از شراسط خطر و ناامنی دور نگه دارد. این شاهزاده سعودی در مصاحبه با «ایندیپندنت» گفت: « به یک سیستم جدید در عربستان سعودی نیازمند هستیم، همچون سایر کشورهای دارای دموکراسی که مردم ما نیز حق انتخاب دولت را داشته باشند و یک عربستان نوین را ایجاد کنند.» وی همچنین تاکید کرد « در نظامی که ما می‌خواهیم و درنظر داریم خانواده سلطنتی آل سعود صرفا به عنوان رهبران نمادین باقی خواهند ماند که نمونه آن ملکه بریتانیا است، اما قدرت اصلی و واقعی در اختیار مردم است».

#شاهزادهخالدبنفرحانآلسعود

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon