شبکه بانکی کشور خود را با آمار غلط فریب میدهد


در تلگرامبخوانید

با اینکه میزان بالای چک های برگشتی همواره یکی دغدغه های اصلی سیستم اقتصادی بوده است و ناتوانی در تضمین سیستم دریافت و پرداخت عملا فضای اقتصادی را ناامن کرده است، اخیرا بانک مرکزی آماری را منتشر کرده است که در آن میزان چک های برگشتی را در بازه سه ماهه نشان میدهد و درصد آن به چک های مبادله شده را محاسبه کرده است. نحوه محاسبه این اعداد و درصدها بیشتر به خود فریبی شبیه است. شبکه بانکی تعداد چک های برگشتی را اعلام میکند که در بازه سه ماهه صادر و در همان بازه برگشت خورده اند که با این ترفند عملا تعداد بالایی از چک های مبادله شده که موعد سررسیدی بالاتر از سه ماه دارند از معادله حذف میشوند. جالب اینجاست که حتی تعداد چک هایی با موعد بیشتر از سه ماه که برگشت خورده اند در سه ماهه دوم یا سوم محاسبه نمیشوند و آمار صرفا چک های را محاسبه میکند که در طول سه ماه صادر و برگشت خورده اند و الباقی را از آمار چک های برگشتی خارج میکند هرچند در تعداد چک های مبادله شده منظور میکند! مشخص نیست با این نحوه آمار دادن شبکه بانکی قصد فریب چه کسی را دارد!

#اقتصاد #چکبرگشتی #دیدگاهنو #شبکهبانکیکشور

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon