شروط دستیابی به همزیستی مسالمیت آمیز در خاورمیانه

سجاد نیک آئین – هدف گذاری مبارزات سیاسی معطوف به دموکراسی وآزادی ضرورتی حیاتی است که بدون آن، به قهقرا رفتن مبارزهٔ آزادیخواهانه بسیار محتمل خواهد بود. این مسأله بخصوص برای مبارزات معطوف به دموکراسی خواهی در منطقهٔ ما حیاتی تر و ضروری تر است. رسیدن به خاورمیانه ای که در آن تمامی ملتها بتوانند در کنار یکدیگر بصورتی مسالمت آمیز همزیستی داشته و آینده ای امن، مرفه و پویا برای خود و نسل های پیش رو رقم بزنند، هدفی غائی است که دموکراسی خواهان خاورمیانه از پاکستان وافغانستان تا تونس و مراکش هیچ گاه نباید از نظر دور داشته باشند. در این نوشتار کوتاه به مهمترین لوازم سیاسی تحقق چنین هدفی خواهم پرداخت و در آینده به شرح تفصیلی هر یک از این لوازم خواهم پرداخت.

در تلگرام بخوانید

یکم- براندازی اسلام سیاسی: دموکراسی خواهان باید این قاعده را به عنوان اصل موضع بپذیرند که اسلام سیاسی و اساساً هیچ خوانشی از اسلام در منطقهٔ خاورمیانهٔ نباید مجال و زمینهٔ ورود به عرصهٔ ادارهٔ جامعه را داشته باشد. حذف اسلام سیاسی ولو بصورت قهری بواسطهٔ نظام برآمده از ارادهٔ ملی نباید محل تردید آزادیخواهان باشد. اسلام سیاسی باورمند به تبعیض میان مسلمان وغیر مسلمان مانعی جدی بر سر راه تحقق همزیستی مسالمت آمیز است.

دوم – به رسمیت شناختن تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی در تمامی کشورهای خاورمیانه: تجربهٔ سالها سرکوب اقوام و ملتهای گوناگون در خاورمیانه ثابت کرده است که خواسته های قومی و ملت محور نه تنها از مناطق بروز و ظهورشان رخت نبسته بلکه در گذر زمان تشدید و تقویت هم شده اند. حرکت در مسیر سرکوب ملتهای گردآمده در یک واحد جغرافیایی تهدید کنندهٔ همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها و اقوام گوناگون آن سرزمین است.

سوم- بستن پروندهٔ فلسطین : براندازی اسلام سیاسی بدون بستن پروندهٔ فلسطین ممکن نیست. فلسطین مهمترین منبع تغذیه بنیادگرایی و اسلام سیاسی طی دهه های گذشته بوده است. خارج کردن فلسطین از اولویت های ملل خاورمیانه و واگذاری آن به فلسطینیان، اسباب همزیستی مسالمت آمیز با یکی از قدرتمندترین و در عین حال پویاترین ملتهای منطقه یعنی اسرائیل را فراهم خواهد آورد. تأکید این نکته ضروری است که بستن پروندهٔ فلسطین به معنای تلاش جمعی برای حل نزاع جاری نیست، بلکه به معنای خارج کردن آن از صدر دغدغه ها و اولویتهای روشنفکران، تحلیلگران و دموکراسی خواهان در منطقه آنهم در همین وضعیت کنونی است.

در تلگرام بخوانید

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon