شنیده شدن صدای ۱۰ انفجار قوی دیگر در کابل

تاکنون صدای نزدیک به ۱۰ انفجار بسیار قوی دیگر در پایتخت افغانستان شنیده شده و انفجارها ادامه دارد. با صدای انفجارهای متعدد،شیشه ساختمان‌ها تاکیلومترها فرو ریخت. یک‌ شاهد گفته: تاکنون انفجاری بااین قدرت درکابل مشاهده نکرده است.

#انفجار #طالبان #دیدگاهنو #کابل #افغانستان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon