شهرام جزایری بازداشت شد


در تلگرامبخوانید

شهرام جزایری که روز شنبه با هدف سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود، با صدور دستور قضایی بازداشت شد. پیش از دستگیری مدیرعامل سابق پدیده گفته می‌شد قرار است شهرام جزایری مجموعه پدیده را راه اندازی کند. صبح روز شنبه و همزمان با آغاز این همایش، شهرام جزایری به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی و با صدور دستور قضایی بازداشت شد

#بازداشتشهرامجزایری #دیدگاهنو #شهرامجزایری

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon