طلاق و واکنش رسانه ملی

نسیبه فتحی زاده

فعال حقوق زنان

رسانه ی ملی آمار طلاق را بیشتر از ازدواج اعلام کرده؛ فارغ از دروغ یا راست بودنش هیچ راه حلی برای کنترل طلاق از سوی رسانه ی ملی بیان نشده است، جز ازدواج در سنین پایین ،یعنی درست زمانی که زنان ما در نا آگاهی هستند واز حق وحقوق خود چیزی نمی دانند؛ همچنین ساده زیستی ،راضی بودن وبا فقر کنار آمدن،وبه بردگی کشیدن زن به گونه ای غیر مستقیم ومتفاوت در ظاهر با حاکمیت عربستان از سوی رسانه ی ملی پوشش داده میشود! یکی دیگر از اهداف آنها ایجاد رعب در خانواده هاست اینکه زوج های جوان را از پدیده ی طلاق بترسانند واز طلاق آنها در هر صورت جلوگیری کنند حتی اگر زندگیشان در بدترین شرایط باشد؛ در جامعه طلاق چیزی مذموم و ناپسند است حتی مذموم تر از خیانت یک مرد به زن. البته در صورتی میتوان موافق طلاق بود که زندگی از نظر عقلانی و یا عاطفی به بن بست رسیده باشد و راه حلی برای زندگی سالم وجود نداشته باشد!

رسانۀ ملی سعی دارد علت طلاق را زیاده خواهی زنان عصر جدید معرفی کند، همچنین با پخش آگهی ها و تلنگرهایی مبنی بر تأثیر اشتغال زنان، در انفعال عاطفی وخشونت ودوری واز هم پاشیدگی خانواده ها سعی داردبا اشتغال زنان از طریق خشونت اقتصادی مخالفت کند! چرا حاکمیت هنوز دنبال راه حل است برای نشاندن زنان درخانه است؟ آیا درک بالای زنان ،تحصیل ،تعقل ،و ورود زنان به دنیای گفتمان ها مخل حاکمیت مردسالار است؟ بله انقلابی که با شکست زنان وسرکوب آنها هویت خود را شکل می دهد از قدرت گیری زنان در زمینه ی اقتصادی واجتماعی وسیاسی می ترسد! ماندگار ماندن این حاکمیت در گرو تولید مثل زیاد ومنفعل بودن جوانان است در گرو سکوت کردن وتسیلم بودن است واین را مادرانی رقم می زنند که افق دیدشان به اندازه ی بله گفتن وقبول بی قید شرط شرایط مذهبی وسلطه ای است همچنین مطیع بار آوردن نسل های بعد وبعدتر!!

سالهاست زنان ما فکر کردند که با رانده شدن در کنج خانه حاکمیت مردسالار چه لطفی درحقشان کرده است، ودم نزدند؛ وحالا هم تعداد کمی صدایشان درآمده که آنها هم از طرف مردم وهم از طرف حاکمیت اسلامی سرکوب شده اند؛ اما انقلاب طلاق ویا سونامی طلاق را چگونه پیش بینی میکنید؟به شخصه این اتفاق رو انقلابی میدانم علیه حاکمیت مذهبی مردسالار، باید هرکس که خوشبخت نبود یا طلاق بگیرد یا برای زندگی ایده آل خودتلاش کند؛ درحالی که در صد زیادی تن به طلاق ندادند، اما در واقع مُطّلقۀ عاطفی وفکری هستند؛ این رسانه باید دست از دروغ وخانواده هراسی بردارد وعلت این انقلاب را که نابرابری است اعلام کند؛ نبودن حق آزادی وظلم وخشونت علیه زنان ومقابله با سدی به اسم مالکان مردسالار جنگ روانی رو بین زنان به وجود آورده که حاصلش تجرد وفحشا وبدبینی نسبت به پدیده ی ازدواج است !

گرچه این چیزی مطلق نیست اما وقتی مردها به این باور رسیدند که حق وحقوق زنان در دست آنهاست نمیتوانند زیر بار آزادی زن بروند نمی توانند باور کنند که زن خودش انتخاب کننده باشد وآزاد ودارای اختیار تام! متأسفانه مذهب از اوان کودکی برتری را به مرد داده وبه او فهمانده که زن زیر دست توست وحاکمیت سرمایه دار این قدرت را افزونتر کرده است ! وحالا زنان ما به آن درجه از آگاهی رسیدند وفهمیدند چنین نیست و زن ومرد حقوق برابر دارند چرا که فارغ از تفاوتهایشان انسانند! وقتی آمار طلاق از ازدواج بالاتر می رود یعنی انقلاب زنانه یعنی مبارزه برای بدست آوردن خواسته ها وآزادی شان! شاید طلاق هم راهی برای مبارزه علیه نابرابری باشد؛ واقعیت این است برای خوشبخت شدن باید تاوان داد؛ حاکمیت بجای تبلیغ به ازدواج در سن پایین باید حق وحقوق زن را با مرد برابر کند تا ازدواجی سالم را شاهد باشد این پدیده ی ازدواج در سن پایین وتولید مثل برای بقای زندگی خالی از درک عقلانی وعاطفی ،الترناتیوی غلط است که در آستانه ی شروع به بن بست می رسد ورسیده است. با افزایش ازدواج طلاق بیشتر میشود ونتیجه ی طلاق افسردگی، انفعال، فحشا، فقر ،وهزاران بیماری دیگر است!

#دیدگاهنو #نسیبهفتحیزاده

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon