عجیب ترین دیکتاتور دنیا – بخش دوم

مجتبی واحدی – در بخش نخست یادداشت، برخورد عجیب علی خامنه ای با بخش های مختلف حکومت که گاه در حد لج بازی های کودکانه است مورد بررسی قرار گرفت. او بر نهادهای گوناگون تسلط کامل وفراقانونی دارد و با دخالت های آزار دهنده در جزئی ترین امور اداری و قانونی ، نظام مدیریتی کشور را به دوران ماقبل دولت مدرن بازگردانده است. اما ظاهرا” این حد از دخالت،اعمال ریاست و آزار نیز نتوانسته برخی مشکلات روحی و روانی رهبر جمهوری را مداوا نماید نتیجه آنکه هرسال که از تکیه زدن اوبر کرسی رهبری گذشته مظاهرجدیدی از دیکتاتوری منحصر به فرد او بر همگان آشکار شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که یکی از پرتناقض ترین و غیرمنسجم ترین قوانین اساسی دنیاست در زمینه اعطای اختیارات نامحدود به رهبر،کاملا منسجم و شفاف است و عملا همه مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را زیر نظر رهبر قرار داده است.در عین حال ، رهبر با همین نهادها و مراکز، رقابت می کند که نمونه هایی از آن در قسمت ابتدایی یادداشت مورداشاره قرار گرفت. اما رفتار خامنه ای با دولت و دستگاه اجرایی بسیار عجیب تر از دوقوه دیگر است به طوری که اگردو قوه دیگر باید رقابت رهبربا خود راتحمل کنند قوه مجریه گاه ناچار به پذیرش دشمنی رهبر می باشد که البته شدت وضعف آن به میزان وحشت رهبر از دولت بستگی دارد.

درمیان دستگاههای حکومتی ، قوه مجریه مســئولیت های بسیارسنگین برای تامین نیازهای شهروندان دارد . واگذاری تنظیم بودجه همه قوا ونهادهای حکومتی به دولت نشانه مسئولیت قوه مجریه در “درآمدسازی ” برای اداره کشور و تخصیص بودجه متناسب با برآورد درآمدها و هزینه هاست. اما رهبر جمهوری اسلامی تقریبا در تمام دوره رهبری خود در مواجهه با همه دولت ها در نقش یک دشمن جدی ظاهر شده و همواره مانعی بر سر راه تحقق درآمدهای دولت بوده است. ستاد اجرایی که در آغاز رهبری خامنه ای تشکیلاتی محدود بود روز به روز به قیمت کاهش درآمد و دارایی های دولت ، بر حجم ثروت خود افزوده است. حــضور همراه با گردن کلفتی سپاه در پروژه های عمرانی ـ که بی شک با فشار رهبر صورت گرفته ومی گیردـ از دوراه به بودجه عمومی و در آمدهای دولت زیان وارد کرده و می کند. از یکسو بامحدود سازی حضور بخش خصوصی واقعی ، امکان رقابت در اجرای پروژه ها با حداقل هزینه را از بین می برد وازسوی دیگر تجربه سالهای اخیر نشان می دهد بسیاری از پروژه های گرانقیمت که سپاه درغیاب رقبای قوی در اختیار می گیرد با تاخیرهای متعدد در اتمام پروژه واشکالات عدیده فنی در زمان بهره برداری مواجه است.

دشمنی خامنه ای با دولت زیر دست خود هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. اواز یک طرف ، منابع درآمدی دولت را به نهادهای غیرپاسخگو منتقل می کند و از طرف دیگر با اظهارنظرهای تحریک کننده و همراه با تهدید ، امکان ورود سرمایه های داخلی وخارجی برای کمک به دولت را از بین می برد. پس از آنکه دولتِ نزدیک به رهبر جای خود را به دولت روحانی داد رئیس دولت و همکاران او بارها اعلام کرده اند که دولت را با بدهی های فراوان تحویل گرفته اند و کاهش درآمد ها نیز مزید برعلت شده ودست دولت را برای اجرای وظایف و مسئولیت های خود بسته است. در همین شرایط ، خامنه ای با وقاحتی مثال زدنی دستور قبلی خود در خصوص معاف بودن آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات را تکرار نمود. دستورغیرقانونی و خودخواهانه رهبر قبلا صادر شده و سالهاست این کارتل بزرگ از پرداخت مالیات خودداری می نماید که همین امر، کاهش شدید در آمد دولت را به دنبال داشته است. حتی اگردستور اخیر رهبر صادر نمی شد آستان قدس همچنان به فعالیت های اقتصادی نظارت ناپذیر خود ادامه می داد. اما خامنه ای اصرار دارد که عجیب بودن و لجاجت پیشگی خود را به نمایش بگذارد. وبسایت دفتر رهبر ،چندی قبل متنی را تحت عنوان فتوای مالیاتی خامنه ای منتشر نمود. به موجب این فتوا ” عدم پرداخت مالیات و عوارض وسایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست”. با وجود این فتوای نمایشی، دفتر رهبر اخیرا بدون هیچ دلیل مشخص، بار دیگر دستور او برای شرعی جلوه دادن “فرارمالیاتی آستان قدس رضوی” را در اختیار رسانه ها قرار داد. در بخشی از فرمان خامنه ای آمده است : ” درآمدهای آستان و شرکت هاو موسسات وابسته به آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند”.

البته رفتار عجبب دیکتاتور ایران و دشمنی با زیر دستان خود تنها به حوزه های مالی محدود نمی شود. او با تشکیل شوراهای گوناگون و تاسیس سازمان های پرخرج وبی خاصیت، بسیاری از برنامه های دولت را مختل و انسجام مدیریتی کشور رابر هم می زند. یقین دارم کسانی که دوقسمت این مقاله را خوانده اند نمونه های فراوانی سراغ دارند که هر یک ثابت می کنددیکتاتور ایران ، عجیب ترین دیکتاتور دنیاست. نحوه از هم پاشیدن حکومت این دیکتاتور نیز منحصر به فرد خواهد بود همانطور که زیان ناشی از دوره حکومت غیرپاسخگوی خامنه ای با هیچ دوره ای ازحکومت های ایران قابل مقایسه نیست.

#مجتبیواحدی #دیکتاتورایران #سپاه #دیدگاهنو #خامنهای

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon