عربستان، متحد آمریکا یا حامی تروریسم

عربستان سعودی به معمایی برای منطقه خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. این کشور در حالی بزرگترین متحد آمریکا در خاورمیانه بشمار میرود که بسیاری از گروه های تروریستیِ دشمنِ آمریکا نیز توسط عربستان حمایت میشوند. برای رفع این تناقض باید ساختار قدرت و حاکمیت در عربستان را دقیق تر شناخت.

عربستان سعودی به لحاظ سیاسی توسط خاندان سعود (آل سعود) اداره میشود. آل سعود، خاندانی اشرافی هستند که روابط بسیار نزدیکی در دهه های اخیر با آمریکا داشته اند. اما این خانواده صرفا قدرت سیاسی کشور را در دست دارند، قدرت مذهبی و اجرای قوانین شرع در دست وهابیون است. وهابی ها ده ها سال قبلتر در پی عدم موفقیت در تشکیل دولت اسلامی مجبور به ائتلاف با آل سعود شدند و در ازای تضمین مشروعیت سیاسی حکومت خاندان سعود بر عربستان توانستند اختیار اجرای قوانین شرع اسلام را در دست بگیرند و قوانین اسلامی رادیکال و متحجرانه را در کشور پیاده کنند

وضعیت در خاندان سعود هم یکدست نیست، هرچند اکثر شاهزاده ها تحصیلکرده غرب و مسلمانانی لیبرال بشمار می آیند اما بعضی شاهزادگان به وهابیون نزدیک هستند. وهابی ها را باید حامی اصلی القاعده، طالبان، بخشی از داعش، بوکوحرام و اکثر گروه های تروریستی سنی مخالف آمریکا دانست تا جایی که بیش از نود درصد تروریست های یازدهم سپتامبر، ملیت عربستانی داشته اند و به نوعی توسط وهابی ها حمایت شده اند. مدارکی که همچنان از فاجعه یازدهم سپتامبر منتشر نشده و طبقه بندی شده باقی مانده است.

پس از جنگ عراق و حذف صدام حسین توسط آمریکا و قدرت گرفتن شیعیان در افغانستان و عراق، آل سعود به نوعی این اتفاقات را چرخش آمریکا به سمت شیعیان تلقی کردند و در هراس برای یافتن راه حل به نوعی توازن قوا را به نفع وهابیون رقم زدند. روندی که در دوره اوباما و پیگیری سیاست ضدجنگ و مذاکره با ایران شدت گرفت و حالا قدرت وهابی ها هر روز بیشتر میشود. خصوصا اتفاقات منطقه و تنش های ایجاد شده با ایران، جبهۀ وهابیون در قدرت را یکدست تر کرده است و شاهزادگان نزدیک به وهابی ها قدرتمندتر شده اند. این اتفاقات به نوعی تلاش های آل سعود برای حمایت از سنی های لیبرال و گسترش لیبرالیسم را خنثی کرد.

هرچند ملک سلمان میکوشد تا با تجهیز بزرگترین پلیس خاورمیانه به سلاح های آمریکایی خود را از گزند وهابی ها دور بدارد. اما وهابی ها هر روز به قدرت سیاسی در عربستان نزدیکتر میشوند.

#دیدگاهنو #عربستانسعودی #وهابی #یازدهمسپتامبر

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon