عضو شورای نگهبان هم کانال تلگرام راه اندازی کرد


در تلگرامبخوانید


عباسعلی کدخدایی که اخیرا با رای مجلس به شورای نگهبان راه یافته است و از تندروترین اعضای شورای نگهبان بشمار می آید نیز کانال تلگرام راه اندازی کرده است. کدخدایی با راه اندازی کانال تلگرام برخی حاشیه های جلسات این شورا را نیز در تلگرام میگذارد. باز شدن پای اعضای سنتی ترین نهاد سیاسی کشور به شبکه های مجازی که همواره از سوی آنها پایگاه دشمن تلقی میشده است در نوع خود جالب است.


#تلگرام #دیدگاهنو #شوراینگهبان #عباسعلیکدخدایی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon