فرزند مسئول دفتر خامنه‌ای، ابَربدهکار بانکی

آرمین‌ محمدی‌گلپایگانی مشهور به آرمین‌ محمدی جعبه سیاه هلدینگ یاس، ابربدهکار بانکی با شش تریلیون تومان است. آرمین‌محمدی‌گلپایگانی به عنوان یکی از فرزندان محمد‌ محمدی‌گلپایگانی٬ مسئول دفتر علی‌خامنه‌ای نام برده می‌شود که زد و بند‌های مالی گسترده‌ای با ستاد بازسازی عتبات عالیات دارد.

فرزند مسئول دفتر خامنه‌ای، ابربدهکار بانکی آرمین‌ محمدی‌گلپایگانی مشهور به آرمین‌ محمدی جعبه سیاه هلدینگ یاس،ابربدهکار بانکی با شش تریلیون تومان است.آرمین به عنوان یکی از فرزندان محمد‌محمدی‌گلپایگانی٬مسئول دفتر خامنه‌ای است که زدوبند‌های مالی گسترده‌ای با ستاد بازسازی عتبات دارد pic.twitter.com/qFdCaVwoJr — دیدگاه نو (@didgahenow) July 9, 2019

#آرمینمحمدیگلپایگانی #علیخامنهای #ابربدهکاربانکی #دیدگاهنو #محمدمحمدیگلپایگانی #جمهوریاسلامی #آرمینمحمدی #ستادبازسازیعتباتعالیات

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon