لایحه حذف ۴ صفر پول با قید ۱ فوریت به مجلس رفت

حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است. «ریال پارسه» نام جدید به جای ریال خواهد بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران و خارج از کشور معتقدند حذف چهارصفر از پول ملی تغییری در رکود مالی و بحران‌های اقتصادی در ایران نخواهد داشت و این تغییر در شرایط موجود خود منجر به افزایش هزینه‌های دولت خواهد بود. به گفته بعضی از منابع اقتصادی تغییر هر اسکناس معادل ۳۰۰ تومان هزینه خود خواهد داشت.

#ریالپارسه #حذفصفر #واحدپولایران #ریال #حذفصفرازپولملی #دیدگاهنو #پولملی #تومان #اقتصادی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon