محرومیت جودوی ایران تایید شد

فدراسیون جهانی جودو محرومیت فدراسیون جودوی ایران را از تمامی مسابقه‌ها و رویدادهایی که زیر نظر این فدراسیون برگزار می‌شود، تایید کرد. فدراسیون جهانی جود پیشتر جودوی ایران را به دلیل عدم رویارویی سعید ملایی با رقیب اسرائیلی در جریان مسابقه‌های قهرمانی جهان در توکیو تعلیق کرده بود. این حکم با اعتراض فدراسیون جودوی ایران مواجه شد. ایران در نامه خود مدعی شده بود که هیچ نهادی به سعید ملایی دستوری برای عدم رقابت با حریف اسرائیلی نداده است. فدراسیون جهانی جودو اما با رد استدلال‌های ایران، حکم محرومیت جودوی ایران را نهایی کرد.

#اسرائیل #جودو #سعیدملایی #دیدگاهنو #فدراسیونجودو #خامنهای #جمهوریاسلامی #تحریمورزش

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon