محمدعلی نجفی به زندان بازگردانده شد


محمدجواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری میزان گفت که محمدعلی نجفی به زندان بازگشته است. او گفت: “برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی می‌شود، ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد شد.” به گفته جواد حشمتی محکومیت آقای نجفی “بابت نگهداری سلاح غیرمجاز به قوت خود باقی است.”

#نجفی #زندان #دیدگاهنو #میترااستاد #جمهوریاسلامی #محمدعلینجفی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon