محمد یزدی: بازی ایران و کره جنوبی را کنسل کنید


در تلگرامبخوانید

محمد یزدی یکی از اعضای شورای نگهبان خواستار لغو بازی ایران و کره جنوبی به دلیل همزمانی آن با روز دهم محرم شده است. این عضو سابق مجلس خبرگان که از راهیابی به این مجلس در دوره جدید بازمانده است میگوید که وزیر ورزش باید این مسابقه لغو کند چرا که به عزاداری شیعیان صدمه وارد میشود و اگر تیم ایران گلی به کره جنوبی بزند، شادی تماشاگران باعث جریحه دار شدن قلب امام زمان خواهد شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه ایران نتوانسته است زمان این بازی را عوض کند اعلام کرد که تدابیر ویژه ای برای عزاداری پیش از مسابقه در بین دو نیمه و در میان تماشاگران در حین بازی اندیشیده شده است و قرار است بجای شادی پس از گل به کره جنوبی تماشاگران یاحسین بگویند!

#تقارنعاشورابابازیایرانوکره #دیدگاهنو #عزاداریدرورزشگاهآزادی #لغوبازیایرانوکرهجنوبی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon