مدیر مؤسسه اوج، رئیس سازمان صداوسیما می‌شود؟

محمدرضا زائری از احتمال انتصاب احسان محمدحسنی، مدیر سازمان هنری رسانه ای اوج به ریاست سازمان صداوسیما خبر داده است. ماجرا از انتقادات تند وحید جلیلی به صداوسیما آغاز شد و در نهایت شماری از نیروهای نسل جدید اصولگرایان را دو دسته کرده و در مقابل هم قرار داد. همزمان با دوران فرماندهی سردار محمدعلی جعفری بر سپاه پاسداران، محمدحسنی، مدیر مؤسسه اوج شد و با تأمین منابع مورد نیاز مجوز تولید شماری از فیلم‌های داستانی و مستند و دیگر محصولات هنری را به دست آورد که برخی از این تولیدات مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله این تولید بیلبوردهای صداقت آمریکایی بود که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. او برای دوره‌ای ریاست بسیج هنرمندان و بنیاد روایت فتح را نیز در کنترل داشت که با فاصله نه چندان طولانی از هر دو سمت کناره گیری کرد.

#عزیزجعفری #احسانمحمدحسنی #سپاه #دیدگاهنو #صداوسیما #جمهوریاسلامی #سازمانهنریرسانهایاوج #اصولگرا

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon