مردم جهان از چه نگران اند؟

مرکز فرانسوی مطالعات بازار «ایپسوس» در جدیدترین نظرسنجی خود مهم‌ترین نگرانی‌های جهان ۲۰۱۹ را معرفی کرده است. در این نظرسنجی بین‌المللی که از ۱۸ هزار فرد ۱۶ تا ۶۴ساله در ۲۸ کشور جهان در مارس ۲۰۱۹ به دست آمده است، پنج نگرانی اصلی مردم جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۳۳ درصد مردم دنیا بیکاری را اصلی‌ترین نگرانی برای اقتصاد کشورشان می‌دانستند. در واقع بیکاری اصلی‌ترین نگرانی جامعه جهانی است. پس از «بیکاری»، «فقر و نابرابری اجتماعی» و «فساد سیاسی و مالی» مهم‌ترین نگرانی‌های مردم جهان در سال ۲۰۱۹ هستند.

مردم آمریکا با رای۱۸ درصد، عربستان ۱۸ درصد، سوئد ۲۲ درصد و کانادا ۲۴ درصد چهار کشوری هستند که نگرانی کمتری درباره فقر و نابرابری دارند.

#فقر #بیکاری #دیدگاهنو #نابرابریاجتماعی #جهان #فسادسیاسیومالی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon