مکارم شیرازی: بودجه موسسات مذهبی کاهش یافته است

مکارم شیرازی روحانی حکومتی و نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای میگوید موسسه‌های مذهبی به دلیل کاهش بودجه نیروهای خود را مرخص کرده‌اند. سال گذشته بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بودجه این موسسات بوده است که مشخص نیست کجا و چگونه مصرف شده است. این کاهش بودجه یکی از پیامدهای کاهش درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی پس از تحریم های آمریکا بوده است.

#مکارمشیرازی #کاهشبودجهموسساتمذهبی #خامنهای #بیترهبری #بودجهموسساتمذهبی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon