میرزا حسن رشدیه موسس مدارس نوین در ایران


در تلگرامبخوانید

تصویری از میرزا حسنِ رشدیه در کنار فرزندانش که در اواخر عمر او در شهر قم عکاسی شده است. وی با تاسیس مدارس نوین در ایران، نامش را در تاریخ ایران جاودانه کرد. رشدیه در عهد قاجاریه و به فرمان ناصرالدین شاه از ایروان به تهران آمد تا مدارس نوین را تاسیس کند. او به محصلانش یاد داده بود تا با شنیدنِ این بیت که سروده‌ی خودش بود و یکی از دانش آموزان آن را با صدای بلند می‌خواند ،برای رفتن به کلاسِ درس صف ببندند :

هر آنکه در پی علم و دانایی است بداند که وقت صف آرایی است


#حسنرشدیه #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon