ناصر کرمی؛ بیست گزاره اقلیمی در باره سیلاب ایران

ناصر کرمی، اقلیم شناس ایرانی در قالب بیست گزاره کوتاه تلاش کرده است به زبانی خیلی ساده وجوه اقلیمی سیل های اخیر را شرح دهد. وی تمرکز خود را بر سوالات و ابهاماتی که در فضای مجازی دست به دست می چرخد قرار داده تا به این سوالات پاسخ دهد.

در تلگرام بخوانید

۱- سیل گلستان یک سختار (اکستریم) اقلیمی است. یعنی پدیده ای غیر نرمال و اتفاقی. از آن جهت که نشانه ای از تکرار منظم و دوره ای وقوع آن وجود ندارد. یک بار در سال ۱۳۳۶ بارشی نزدیک به این مقدار در منطقه رخ داده. در دوره های تاریخی البته نشانه های وقوع سیل های شدید در منطقه وجود دارد. اما آنچه که رسما در دوره مدرن روی کاغذ ثبت شده سیل اخیر را یک رخداد بی همتا نشان می دهد. ۲- سیل جنوب غرب نیز از نظر حجم بارش یک سختار است. با این وجود ماه پیش خوزستان و لرستان بارشی بیش از این نیز را تجربه کرده بودند. آن بارش در همه دوران ثبت رکوردهای اقلیمی ایران بی همتا بود. ۳- سه اکستریم اقلیمی در دو نقطه با فاصله تقریبا هزاروپانصد کیلومتر از یکدیگر در ایران. سیلهایی که دوره برگشت آنها میتواند هفتاد ساله و بیشتر باشد در یک ماه در یک نقطه (جنوب غرب) و هم زمان در شمال شرق رخ داده اند. ۴- آیا اینطور سیل های غیرنرمال می توانند نشانه تغییر اقلیم باشند؟ هیچ رخداد منفردی نمی تواند نشانه تغییر اقلیم باشد. اما تکرار وقوع رخدادهای غیر نرمال می تواند فرض تغییر اقلیم را تقویت کند. مضاف بر آنکه اساسا افزایش تعداد، شدت، مدت و وسعت اکستریم های اقلیمی خود یکی از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم است. به هر رو مدعیان تغییر اقلیم در ایران می توانند اینگونه رخدادهای غیر نرمال را مبنای صحت فرض خود قرار دهند. اگرچه هنوز باید محتاطانه در این باره صحبت کرد. ۵- بعد از دو دهه خشکسالی، چنین بارش های سیلابی فراتر از نرمال می توانند نشانه فرارسیدن دوره ترسالی باشند؟ هیچ رخداد منفرد اقلیمی و همچنین هیچ بیلان بارش سالانه نشانه آغاز یا پایان هیچ دوران اقلیمی نیست. با یک یا دو سال بارش یا عدم بارش هرگز نمی توان گفت دورانی آغاز یا پایان یافته است. ۶- آیا می توان این بارش سیلابی را منطبق بر الگوهای تثبیت شده اقلیمی ایران کرد؟ مثلا به این نتیجه رسید که بعد از چند سال خشکسالی حالا نوبت چند سال ترسالی شده؟ نکته این است که چنین الگوهای قطعی از وضعیت بارش در ایران وجود ندارد. هیچکس نمیتواند با اطمینان بگوید بعد از چند سال خشکسالی الان نوبت چند سال ترسالی است. دوره های اقلیمی هرگز چنین نظم دقیقی نداشته اند. اگر چه کمابیش توالی خشکسالی–نرمال–ترسالی قابل معدل گیری است. اما این معدل گیریها فقط به کار تحلیل چشم انداز می آیند و نمی توانند مبنای پیش بینی آینده باشند. اقلیم شناسان کاهنان معبد آمون نیستند. ۷- می گویند بر مبنای آمارهای هفتاد ساله بارش در ایران شیب کاهش بارشها به گونه ای نیست که بشود از خشکیدگی و خشکتر و گرمتر شدن ایران سخن گفت و همین سیلها هم خود نشانه ضرورت احتیاط برای صحبت در این باره است. اقلیم شناسان اصلی دارند با این مضمون که گذشته چراغ راه آینده نیست. گذشته غالبا شما را گول می زند. برای مثال، در میانگین آمار هفتادساله ایران چندان خشکتر نشده، در میانگین پنجاه ساله ایران کمی خشک شده، در میانگین سی ساله ایران قطعا خشکتر شده است. کدامیک را مبنا قرار دهیم؟ اگر فرض تغییر اقلیم را بپذیریم باید به میانگین سی ساله توجه کنیم. چون قدیمی تر از آن آمارها از نرمالی می آیند که فرض این است که منسوخ شده است. در پسانرمال اقلیمی جهان حتی مطمئنتر از آمارهای گذشته این است که به مدلهای پیش بینی آینده توجه کنیم. اگر چه خود این مدلها هم نواقصی دارند. به هر رو اقلیم شناسی علمی است سرشار از عدم قطعیت. ۸- وقوع این سیلها قابل پیش بینی بوده؟ از چند روز پیشتر بله. حتی کمابیش از دو سه هفته قبل. اما نمی توان مثلا از الان پیش بینی کرد که سال آینده قرار است چنین سیلی در فلان جا بیاید. ۹- ممکن است این بارشها نتیجه بارورسازی ابرها باشند؟ این یک شایعه مبتذل است که ترولهای فضای مجازی راه انداخته اند. همه امکانات بشر برای بارورسازی ابرها ضرب در هزار هم بشود نمی تواند چنین حجمی از بارش را ایجاد کند که در این یک ماه در ایران شاهد بوده ایم. ۱۰- تاثیر هارپ؟ این هم یک جوک دیگر فضای مجازی است. ۱۱- آیا جنگل زدایی می تواند عامل سیل گلستان باشد؟ نه. قطعا “عامل ایجاد سیل” در آن منطقه جنگل زدایی نیست. اگر بارش با دوره برگشت ده ساله رخ داده اما سیل شدتی مشابه سیلی با دوره برگشتت هفتاد ساله میداشت میتوانستیم نتیجه بگیریم یک عامل ژئومورفولوژیک باعث تبدیل بارش به سیل شده است. اما هم بارش دوره برگشت هفتاد ساله داشته و هم خود سیل. پس هر چه بوده آن بالا در آسمان رخ داده است. ۱۲- نقش عامل انسانی در سیل گلستان چقدر است؟ باید تفکیک کنیم. در ایجاد سیل یا در تبدیل آن به پدیده ای ویرانگر؟ قطعا بخش قابل توجهی از ویرانگری سیل ناشی از مولفه انسانی است. مثل تخریب پوشش گیاهی و عدم رعایت حریم رودخانه ها. سیل می توانست کمتر ویرانگر باشد اگر اقتضائات معمول اکولوژیک در مدیریت محیطی چشم انداز گلستان رعایت شده بود. اما با انسان و بی انسان در هر حال این سیل رخ می داد. ۱۳- نقش عامل انسانی در سیل شیراز چقدر است؟ اساسا حادثه دروازه قرآن شیراز یک اتفاق انسانی است نه یک اکستریم اقلیمی. آن حادثه قطعا باید از سوی نهادهای قضایی به عنوان یک سوء مدیریت تبهکارانه مورد پیگرد قرار گیرد. ۱۴- آیا وقوع اینگونه سیلها قابل پیشگیری است؟ وقوع سیل به ندرت ممکن است قابل پیشگیری باشد، اما قطعا ویرانگری آن قابل پیشگیری است. با روش هایی مثل حفظ پوشش گیاهی و آبخیزداری می توان شدت سیل را تعدیل بخشید و البته با اجرای درست سیاست های کاربری زمین (در ایران به غلط در این باره از عبارت نامفهوم آمایش سرزمین استفاده می شود) می توان چشم انداز را با سیل انطباق داد. ۱۵- سد می تواند عامل وقوع سیل باشد؟ یکی از کارکردهای سدها برعکس ممانعت از وقوع سیل است. اما به هر حال سدها با دستکاری در نظام هیدرولوژیک طبیعت همیشه می توانند پیامدهای غیر قابل پیش بینی و یا غیر قابل مهار داشته باشند. ۱۶- تا چه حد می توان مثبت به وقوع سیلهای اخیر نگاه کرد؟ مثلا تاثیر آنها در تغذیه آب های زیرزمینی؟ قطعا بارش های امسال در مجموع امیدوارکننده بوده و می تواند به طبیعت تشنه ایران فرصت بدهد نفسی تازه کند. اما سیل به صورت محدود باعث تغذیه سفره های زیرزمینی شده و غالبا به سرعت از دسترس محیط خارج می شود. مضاف بر آنکه واقعا میزان خسارت های مهیب سیلهای اخیر بسیار افزونتر از نقش محدود آنها در تغذیه آب های زیرزمینی است. 

در تلگرام بخوانید

۱۷- آیا تغذیه منابع آب به واسطه وقوع این بارشها می تواند نشانگر رونق کشاورزی در سال در پیش رو باشد؟ آنجا که سیل آمده بعید است به این راحتی کشاورزان و روستاییان و دامدارانش بتوانند کمر راست کنند. اما در مناطق دیگر قطعا شرایط برای معیشت های مرتبط با منابع آب مطلوب خواهد بود. ۱۸- پیش بینی چند روز آینده؟ بر اساس اطلاعیه های سازمان هواشناسی در سه روز آینده اوضاع در جنوب لرستان و خوزستان می تواند نگران کننده باشد. مردم باید از رودخانه های بزرگ این منطقه مثل سیمره و کرخه و دز و حتی کارون فاصله بگیرند. احتمال سیل محدود در مناطقی از شمال و حتی مرکز کشور هم در هفته آینده وجود دارد. کمابیش تا نیمه اردیبهشت بارش های رگباری پیش بینی شده است. اما بعید است سیل در قالب چنان اکستریم نادری که در گلستان رخ داد دوباره رخ بدهد. روی کاغذ بعید است البته. وگرنه این تکرار سختارهای نادر در مدت کم (سه سیل با دوره برگشت هفتاد ساله در فقط یک ماه!) همیشه باید ما را بترساند. ۱۹- پیش بینی سال آینده؟ امسال ترسالی شدید بوده، برای سال دآینده وضعیت نرمال پیش بینی شده است. اما اگر فرض تغییر اقلیم در ایران و ورود به پسانرمال اقلیمی را بپذیریم می توان گفت هیچ مدل قطعی برای پیش بینی آینده اقلیم ایران وجود ندارد. مدلها به تدریج در قالب همین رخدادهای غافلگیرکننده دارند شکل می گیرند. ۲۰- چشم انداز نهایی اقلیم ایران؟ غالب مدلها می گویند خاورمیانه و شمال آفریقا در حال گرمتر و خشکتر شدن است. سال گذشته در کنفرانس ملی اقلیم شناسی ایران هر صد مقاله ارائه شده بر تغییر اقلیم ایران دلالت داشته اند. اکستریم های اقلیمی مثل سیل های اخیر آن روی سکه اکستریم هایی مثل خشکسالی و داغبادها و ریزگردها هستند. چشم انداز را در مقابل سیل مقاوم کنیم. اما مسئله اصلی ایران در سالهای پیش رو قطعا خشکیدگی خواهد بود. خشکتر و گرمتر شدن کشور.


رشته توییت در پاسخ به رایج ترین پرسشها در باره سیل های اخیر ایران آنقدر حواشی سیاسی و رسانه ای زیاد بوده که به نظر می رسد اصل مسئله این سیلها به عنوان یک پدیده اقلیمی فراموش شده است. پیشنهاد می کنم برای آشنایی با وجوه اقلیمی سیلهای اخیر ایران این رشته توییت را بخوانید. — Nasser karami (@nasserkarami) March 28, 2019

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon