نامه‌ای جمعی از زندانیان اوین درخصوص کشته شدن ۱۰ دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات

جمعی از زندانیان عقیدتی سیاسی اندرزگاه ۸ زندان اوین در نامه‌ای پیرامون کشته شدن ۱۰ تن از دانشجویان در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد متن نیز را ارسال کردند. در این نامه زندانیان اندرزگاه ۸ زندان اوین ابراز همدردی خود را مطرح کردند. متن زیر عینا در دیدگاه نو منتشر می‌شود.

در تلگرام بخوانید

جانا همی دانم که می دانی و می بینی. همکلاسی تسلیت،پدرومادرتسلیت،هم وطن،تسلیت ،خداحافظ اعتراض،خداحافظ آرمان های انسانی،خداحافظ زندگی. اینجا اوین است و هر از گاهی دل آدم می گیردو به قلم پناه می برد. مرگ دهشتناک عزیزانمان در دانشگاه علوم تحقیقات دلها را به درد آورد.این فاجعه اسفبار را به خانواده ها و مردم عزیز ایران تسلیت می گوییم.از دی ماه که چند سالی است چاه بلای ایرانیان گردیده یادی می کنیم تا گریزی بزنیم به دی ماه پارسال که تجمع دانشجویان که مسالمت آمیز برگزار شد با سرکوب مواجه گردید دوستان همدل،ما معترضیم و اعتراض درهمه جای دنیا پذیرفتنی است نه سرکوبکردنی.از اوین ندای اعتراض سر می دهیم و مطالبه ای غیر از حقوق انسانی هموطنان خویش نداریم. کجای این مطالبات امنیتی است؟به ما بگویید امنیت کدامین انسان را به خطر انداخته ایم وطن مإمن عدالتی است که اعتراض را جان مایه امنیت پیش داوری می داند.درکشورما،پاسخ،سرب سوزان گر بپرسی از عدالت.هر ره دیگر بود مسدود جزراه رذالت. جمعی از زندانیان عقیدتی سیاسی اندرزگاه ۸ اوین

#زنداناوین #اندرزگاه۸زنداناوین #دیدگاهنو #دانشگاهعلومتحقیقات #دانشجویاندانشگاهعلومتحقیقات

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon