ناموفق بود جمع اوری امضا از بازاریان بر علیه فائزه هاشمی


در تلگرامبخوانید

در حالی که طوماری کنار مسجد بازار تهران نصب شده است تا بازاریان را تشویق کند تا آنر برعلیه فائزه هاشمی امضا کنند و از دادستان تهران بخواهند تا با او برخورد کند اما سرانجام این طومار با کمتر از بیست امضا بسته و جمع شد. گفته میشود این تعداد امضا نیز از سوی رهگذران بر طومار زده شده است

#دیدگاهنو #فائزههاشمی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon