نتیجه تحقیقات می‌گوید که مردم مذهبی خوشحالترند


مردمی که از طریق شرکت در یک اجتماع، پیرو یک مذهب هستند، بر اساس نتیجه یک تحقیق تازه خوشحالترند. مرکز تحقیقاتی پیو که یک مرکز تحقیقاتی بی طرف است در گزارشش زندگی افراد مذهبی و غیرمذهبی را در بیش از ده کشور دنیا از جمله آمریکا، مکزیک و استرالیا مقایسه و بررسی کرده است. بر اساس نتیجه این تحقیق، افراد مذهبی در مقایسه با افراد غیرمذهبی و یا افراد غیرفعال مذهبی، معمولا هم خوشحالترند و هم در فعالیت های جامعه مدنی مثل رای دادن و یا پیوستن به جامعه های کامیونیتی فعالترند. به علاوه، این تحقیق نشان می دهد که افرادی که در جوامع مذهبی مشارکت می کنند تصمیمهای بهتری هم برای سبک زندگی شان می گیرند و این افراد به نسبت افراد بی مذهب کمتر نوشیدنی های الکلی و دخانیات مصرف می کنند.


در تلگرام بخوانید


هرچند این مزایای سلامتی به سایر بخشهای زندگی سرایت نمی کند. تحقیق مورد بحث، نشان می دهد که افراد مذهبی به طور مرتب ورزش نمی کنند و میزان چاقی بالاتری در بینشان وجود دارد و به طور کلی از سلامتی بهتری برخوردار نیستند. برای فهمیدن بهتر ارتباط بین شادی و مذهب، محققین مردم را به سه دسته تقسیم کردند. مذهبیون فعال (کسانی که حداقل ماهی یکبار در یک مراسم مذهبی شرکت می کنند)، مذهبیون غیرفعال و افرادی که با مذهب خاصی ارتباط ندارند. این تحقیق از طریق نظرسنجی در کشورهای غالبا مسیحی انجام شد ولی در آن داده هایی هم از بعضی کشورهای آفریقایی، آسیایی و سایر مناطق هم بررسی شده است.محققین کشف کردند که بیش از یک سوم افراد مذهبی فعال در آمریکا خودشان را بسیار خوشحال می دانند و اینگونه افراد در ۱۲ کشور مورد بررسی با «فاصله آماری بالایی» به نسبت افرادی که در مراسم و خدمات مذهبی فعال نیستند، خوشحالترند و همینطور تقریبا در ۹ کشور بررسی شده افراد فعال مذهبی خوشحالتر از افراد مذهبی غیرفعال بودند. در هیچکدام از این کشورها افراد مذهبی کمتر از افراد غیرمذهبی خوشحال نبودند هرچند در بعضی از کشورها مشارکت مذهبی با کمی تفاوت در نوع شادی مرتبط بود. محققین این تحقیق می گویند که در عین حالی که این نتیجه بسیار مهم است ولی ارتباط بین شادی و مذهب باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد چرا که «اعداد ثابت نمی کنند که رفتن به سرویسهای مذهبی ارتباط مستقیم با بهتر کردن زندگی مردم» دارد. برعکس آن هم امکانپذیر است. مردم شاد بیشتر در مراسم مذهبی شرکت می کنند چون آنها به طور کلی بیشتر در مراسم های عمومی شرکت می کنند. نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری از مردم فعال مذهبی به صورت داوطلبانه در سایر سازمانها هم مشارکت می کنند. و یا این افراد شادترند زیرا از مشارکت در یک فعالیت اجتماعی و تعلق داشتن به یک گروه لذت می برند. این تحقیق توسط سه گروه مرکز تحقیقاتی پیو، سازمان نظرسنجی های ارزشی دنیا و برنامه بین المللی نظرسنجی اجتماعی و بر اساس نظرسنجی های تهیه شده از سال ۲۰۱۰ انجام شده که تازه ترین تحقیق در خصوص ارتباط بین مذهب و شادی است. تحقیق قبلی توسط اداره برنامه رفاه ملی آمار تهیه شده بود که نتیجه مشابهی در پی داشت.


ترجمه از سولماز شریف برای ایندپندنت فارسی، نویسنده: چلسی ریتسچل

#شادی #سولمازشریف #مذهبیون #دیدگاهنو #چلسیریتسچل #مذهب #ایندپندنتفارسی #ترجمهیادداشت

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon