نماینده مجلس بدون قرار وثیقه از زندان آزاد شد

برای “محمد عزیزی” نماینده مجلس دوره دهم از حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره و سلطانیه در استان زنجان که متهم به فساد اقتصادی‌ست، توسط بازپرس قرار وثیقه ۵ میلیاردی صادر شد که با اعمال نظر دادستان تهران حکمش به “التزام به حضور با قول شرف” تنزل پیدا می‌کند. متهم حاضر به امضای همین قرار هم نمی‌شود و در نهایت دادستان شخصا در زندان حاضر و او را راهی منزل می‌کند!


برای“محمد عزیزی"نماینده مجلس که متهم به فساد اقتصادی‌ست،توسط بازپرس قرار وثیقه ۵میلیاردی صادر شد که با اعمال نظردادستان تهران حکمش به"التزام به حضور با قول شرف"تنزل پیدا می‌کند.متهم حاضر به امضای همین قرار هم نمی‌شود و در نهایت دادستان شخصا در زندان حاضر و او را راهی منزل می‌کند! pic.twitter.com/aIcAdcFbuG — دیدگاه نو (@didgahenow) July 13, 2019

#دادستان #فساداقتصادی #دادستانتهران #زندان #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #محمدعزیزی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon