وقتی روزنامه انگلیسی بن لادن را صلح طلب نامید


در تلگرامبخوانید


روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در سال ۱۹۹۴ تصویری از اسامه بن لادن سرکرده گروه تروریستی القاعده را به همراه گزارشی از او و سربازانش منتشر کرد. این روزنامه در این گزارش مدعی شد که بن لادن جنگجویی بر علیه اتحاد جماهیر شوروی است که سربازانش در مسیر صلح قدم برمیدارند. این گزارش به تمجید از کسی پرداخته بود که بنیانگذار اغلب گروه های تروریستی امروز دنیا بشمار میرود و تاکتیک های او برای کشتن انسان های بیگناه توسط این گروه ها استفاده میشود.


#اسامهبنلادن #تروریسم #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon