پاشنه آشیل اصلاح طلبان

استقبال گسترده رسانه های اقتدارگرا در ایران از اعلام وجود «تشکل ندای ایرانیان» عملا از برنامه های آیت الله خامنه ای برای دور جدید مقابله با اصلاح طلبان پرده برداشت. آیت الله خامنه ای گمان میکرد که اصلاح طلبان را از حاکمیت بیرون رانده و دست آنها را از قدرت های اجرایی و ساختارهای مدنی حذف کرده است. آنچه در طول انتخابات ۹۲ رخ داد عملا نشان داد که حتی لشکر شکست خورده اصلاح طلبان میتوانند بسیج عمومی ایجاد کنند و در بدترین زمان حیات سیاسی اشان امکان بازتعریف و سهم خواهی سیاسی پیدا کنند.

خوی مسامحه جوی محمدخاتمی همانطور که در مقطعی به افول جنبش سبز منجر شد اما به خوبی توانست در زمانه ای بعید به کمک اصلاح طلبان بیاید. هرچند در نهایت سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان را به هاشمی و روحانی تحویل داد اما نمیتوان انکار کرد که فضای سیاسی پس از انتخابات ۹۲ با آنچه پیش از آن برای اصلاح طلبان وجود داشت قابل قیاس نیست و مسلما بهتر شده است. اگر بپذیریم که خامنه ای قصد داشت انتخابات ۹۲ را در فضائی از پیش مدیریت شده و با نامزدهایی بی خطر بطور سالم برگزار کند و آرای شرکت کنندگان را شمارش کند، میتوان گفت که وی انتظار اتحاد اصلاح طلبان را نداشت. آیت الله خامنه ای خصوصا پس از رای دادن بحث انگیر محمد خاتمی در دماوند به این باور رسید که اصلاح طلبان را شکست داده است و حالا باید منتظر توبه و استغفار آنها باشد.

آنچه در عمل وضعیت اصلاح طلبان را بهبود بخشید اتحاد حول محور عارف بود، هرچند مطرح شدن نام عارف هم با چراغ سبز آیت الله خامنه ای و بعنوان تاکتیکی برای شقه کردن اصلاح طلبان در ابتدا تعبیر شد اما صراحت لهجه عارف و پایبندی اش به اصلاح طلبان این نقشه را خنثی کرد. در واقع عارف که قرار بود اصلاح طلبان را پراکنده تر از قبل کند و ضربه دیگری را به جریان اصلاحات وارد کند در عمل با وفاداری به جریان اصلاحات موفق شد هم موج عمومی ایجاد کند و هم اصلاح طلبان را پشت سر خود متحد سازد. اتحاد اصلاح طلبان و سرمایه اجتماعی آنان بدون شک باعث روی کار آمدن حسن روحانی شد.

آیت الله خامنه ای و تیم امنیتی او اگر در فضا دادن به محمدرضا عارف برای ضربه زدن به اصلاح طلبان اشتباه کردند اما اینبار با سرمایه گزاری روی صادق خرازی به نظر موفق بوده اند. هرچند اصحاب اصلاح طلب از همان آغاز تلاش کردند تا از صادق خرازی فاصله بگیرند اما این تلاش ها آنقدر قاطع و صریح نبود. دلیل عدم قاطعیت اصلاح طلبان را میتوان ناشی از کاهش اعتماد به نفس آنان و ترس از دست رفتن اتحاد ایجاد شده پس از انتخابات ۹۲ دانست. در واقع اصلاح طلبان هرچند وضعیت بهتری دارند اما همچنان در تعریف جایگاه خود در ساختار سیاسی حاکم سردرگم اند.

در آستانه انتخابات مجلس و در زمانی که اتحاد اصلاح طلبان میتواند مجددا برای اقتدارگرایان دردسر ساز شود، ورود صادق خرازی به بازی میتواند حداقل فضای رسانه ای را به نفع آنها برگرداند، عرصه ای که پس از توافق هسته ای و موفقیت های دولت روحانی به شدت  برای آنها تنگ شده است. خرازی مانند احمدی نژاد صحبت از افشای اسامی میکند، تاکتیکی که احمدی نژاد استفاده کرد تا اقتدارگرایان در پرتوی ان بتوانند این اتهام کلی را به اصلاح طلبان وارد کنند. حالا که دست حاکمیت از رو کردن پرونده های فساد اصلاح طلبان خالی است و در طرف دیگر روزی نیست که پرونده ای از فساد مالی همقطاران احمدی نژاد مطرح نشود، آیت الله خامنه ای نیازمند اصلاح طلبان دست ساز و بی مایه تری است تا بتوانند اصلاح طلبان را از این اتحاد خارج کند. حالا که اصلاح طلبان عجله ای برای بازتعریف خود ندارند این آیت الله خامنه ای است که تلاش میکند عطش خذف اصلاح طلبان را با تعریف اصلاح طلبی دست ساز خود فروبنشاند.

بازی آیت الله خامنه ای با اصلاح طلبان وارد فاز جدیدی شده است باید دید که آیا صادق خرازی پاشنه آشیل اصلاح طلبان خواهد شد و تلاش خامنه ای برای تضعیف همزمان هاشمی و خاتمی به کجا منتهی میشود.

دیدگاه نو

#اصلاحطلبان #آیتاللهخامنهای #محمدخاتمی #دیدگاهنو #اسامیخائنیناصلاحطلب #افشایاسامیخائناناصلاحطلب #صادقخرازی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon