پخش تبلیغات تجاری وسط نماز جمعه قم!


در تلگرامبخوانید


در نماز جمعه این هفته شهر قم یک ال سی دی بزرگ در میان نمازگزاران تعبیه شده بود و تبلیغات تجاری پخش میکرد! این ال سی دی روبروی نمازگزاران و در مسیر قبله آنها قرار گرفته بود و مشخص نیست کسانی که روبروی آن نشسته اند به تماشای تصاویر تبلیغاتی مشغول اند یا در حال به جای آوردن نماز جمعه هستند!

#تبلیغاتدرنمازجمعهقم #دیدگاهنو #نمازجمعهقم

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon