پراید از آنچه ما میشناسیم تا آنچه کره تولید میکند


نسل سوم پراید


در تلگرامبخوانید

تصاویری از نسل دوم و سوم خودروی پراید ساخت کیاموترز کره جنوبی. نسل دوم پراید بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ و نسل سوم از ۲۰۱۱ تاکنون تولید شده اند. پرایدی که شرکت سایپا همچنان از ساخت آن دست نمیکشد در سال ۱۹۸۷ تولید شده است.


نسل دوم پرایدنسل دوم پرایدنسل دوم پرایدنسل دوم پرایدنسل سوم پراید


#پراید #دیدگاهنو #سایپا #کیاموتورز

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon