پورمحمدی؛ رفاه مردم ایران بهتر از اروپاست!

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت اول حسن روحانی و دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز: “با آمارهای موجود، امروز مردم ما از نظر رفاه از اروپا وضعیت بهتری دارند. فقر ایران، فقر گرسنگی نیست، بلکه فقر تمتع و رفاه و فقر اشتغال مطلوب است. چرا که نوع توقعات بر اساس مطالبات جدید است.” 

#اروپا #دولتروحانی #مصطفیپورمحمدی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon