پیام «هیچ» از سوی رهبر جمهوری اسلامی

پیام آقای خامنه ای جز یک سری کلی گویی های تکراری و ملال آور نیست. مرغ یک پا دارد و در بر همان پاشنه معیوب گذشته می چرخد.  آقای خامنه ای حاضر نیست «هیچ» تغییر و اصلاحی بکند که هیچ، می گوید:« اگر بی‌توجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمی بود –که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود– بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت». یاللعجب!  افراد و نیروهای سیاسی باید از این پیام درس های بزرگی بیاموزند وگرنه «هیچ» نقشی در نجات ایران و مردم در رنجش در آینده پیش رو ایفا نخواهند کرد.

در تلگرام بخوانید

کوچکترین حساسیت انسانی بر تجربه زیست در سختی و فشار اکثریت مردم و کوچکترین دغدغه ملی برای نجات کشور از خطرات متعددی که آن را تهدید می کند ایجاب می کند همه افراد و نیروهای سیاسی از نقشه ها و سناریوها وتصورات و آرزواندیشی های شیرین و مثبت اما خیالی، پا در واقعیت و شرایط سخت و تلخ آن بگذارند.  اینک بعضی آمال و آرزوهای شان را در واقعیت پیش رو اما به کمک خارجی ها، در حال تحقق می بینند و بعضی نیز با تسلیم شدن به رویکرد سیاسی مرعوب و رنگ باخته در اخلاقی تماما نتیجه گرا از مسئولیت های ملی و انسانی مبتنی بر اخلاق وظیفه گرا، با یاس و ناامیدی تمام و تحلیل های یکسره امنیت گرا و امنیتی محورسرباز زده و سکوت و عزلت اختیار کرده اند. آیا حتی در اوج نگاه تیره و یاس آلود و ناامید به آینده نیز وجدان انسانی و ملی شان نمی آزاردشان که «ظلم را مغلوب اگر نتوان کرد، رسوا می توان کرد» و اگر پیش رو تیره و تار است لااقل باید دریچه ای به افق روشن آینده «ترسیم» کرد، دریچه ای ملی و نه حل شده در سناریوهای سلطه گران جهانی؟ صدایی ملی بلند کرد در بر ابر صدای استبداد دینی درونی از یکسو و صدای دل سپردگان به سلطه گران بیرونی از سوی دیگر؟ این در حالی است که اینک اکثریت مردم و جامعه مدنی ایران یکی از آگاه ترین و فعال ترین جوامع منطقه اند. این جامعه افتان و خیزان و با کسب تجربه در حال حرکت با گام های سنگین و متین خویش است. باید چشم و دل به این جامعه گشود و یاری و همراهی اش کرد. وگرنه دیو استبداد داخلی و سلطه گران خارجی ایران کنونی و آینده آن را زیر گام های خویش لگد کوب خواهد کرد.  باید به سمت «همه» مردم رفت در برابر «هیچ» آقای خامنه ای! او پا در یک کفش کرده است که در برابر تمایل اکثریت ملت ایران بایستد و صدای تحول خواهی آن ها را نشنود. براو همان خواهد رفت و که بر پیشینیانش رفته است. این را سنت خدایی و اراده مردمی در طول تاریخ بارها نشان داده است.

این مطلب پیشتر در صفحه شخصی آقای علیجانی منتشر شده است.

#جمهوریاسلامی #رضاعلیجانی #سیدعلیخامنهای

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon