پیش بینی منفی صندوق بین المللی پول از آینده اقتصاد ایران

در تلگرام بخوانید

 صندوق بین‌المللی پول  در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶، نخستین سال اجرای توافق هسته‌ای را ۶/۶ درصد برآورد کرد. این درحالی است که در گزارش پیشین میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ ، ۴ درصد اعلام شده بود. این گزارش همچنین رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را (۲۰۱۷) را کاهشی و ۳/۳ درصد پیش‌بینی کرده است.

نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲/۵ درصد بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ بدتر شده است. رقم بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۱ درصد اعلام شده بود. همچنین بر اساس برآوردهای این نهاد، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ بدتر خواهد شد و به رقم ۱۲/۶ درصد خواهد رسید. نرخ تورم نیز از ۱۲ درصد در سال گذشته میلادی به ۸/۹ درصد کاهش یافته است اما در سال ۲۰۱۷ به ۱۱/۲ درصد افزایش می‌یابد. همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از ۲/۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ به ۶/۲ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۶ رسیده است که در سال ۲۰۱۷ به ۵/۲ درصد کاهش خواهد یافت.

در تلگرام بخوانید

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon