۴ نفر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکارند

در بین بدهکاران بانک سرمایه نام ۴ نفر بیش از دیگران جلب توجه می‌کند، همان ۴ نفری که بیش از ۵/۵ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری به این بانک دارند.

جهانبانی : ۲۰۰۰ میلیارد تومان،

حسین هدایتی : ۱۶۰۰ میلیارد تومان

سامان مدلل : ۱۰۰۰ میلیارد تومان

ریخته‌گران: ۸۸۰ میلیارد تومان

این ارقام را مقایسه کنید با بودجه همترازی حقوق بازنشستگان ( ۳۰ میلیارد ) که ۲۴۰۰۰۰۰بازنشسته کشوری و لشکری هست . سالهاست همچنان منتظر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وهمترازی حقوق هستند.

#مفسداناقتصادی #ریختهگران #حسینهدایتی #دیدگاهنو #سامانمدلل #بانکسرمایه

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon